::. اخبار

گرفتن کد شامد

 دریافت کد شامد برای کانال های اطلاع رسانی و برخط تلگرام و وبسایت

 نام دامنه  نوع رسانه  زمان درج  کد رهگیری  کد شامد  وضعیت  
senamap.ir رسانه برخط اختصاصی 1396/11/04 11:08:33 109367851 1-2-719492-65-3-3 شناسایی شد  
telegram.me/snamap کانال تلگرام 1396/11/04 11:10:49 109369357 1-2-719492-61-3-1 شناسایی شد  
telegram.me/snamap_sanandaj کانال تلگرام 1396/11/04 11:22:07 109375875 1-2-719492-61-3-2 شناسایی شد

 

طراحی و اجرا توسط لاوان وب